[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายงานการใช้งบฯ(ประจำปี)  
 

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2563