[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ประวัติ อบต.ลุมพุก  
 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
..……………………………….
1. สภาพทั่วไป
1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตการปกครอง
         1.1.1  ลักษณะที่ตั้งและขนาดพื้นที่   
                 1) ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธรและอยู่ห่างจากจังหวัดยโสธร                     ประมาณ 23 กิโลเมตร
                  2) ขนาดพื้นที่ ตำบลลุมพุกมีเนื้อที่ทั้งหมด  79  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,750 ไร่

        1.1.2   อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกมีอาณาเขตติดต่อกับใกล้เคียง  ดังนี้ 
                 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                 - ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกู่จานและตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกุดกุงและตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว

        1.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
                  สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่ราบสูงและมีทุ่งนาสลับป่าโปร่ง ดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำมีลำห้วยเขมรไหลผ่าน

        1.1.4   ลักษณะภูมิอากาศ     เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูคือ
                - ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่  กุมภาพันธ์   -   พฤษภาคม
                - ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน      -   กันยายน
                - ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม         -  มกราคม

        1.1.5  เขตการปกครอง
                  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกประกอบด้วยหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน
               - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่ 1 – 2
               - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้ง  13  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่ 3 – 15

1.2  ประชากร
         1.2.1 จำนวนประชากรและครัวเรือน 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกตามทะเบียนราษฏร์   มีประชากรทั้งหมด 8,462  คน แยกเป็นชาย  4,215 คน  หญิง  4,247 คน  
                 จำนวน 2,798    ครัวเรือน   ความหนาแน่นของประชากร   107   คนต่อตารางกิโลเมตร 

         1.2.2  จำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อำเภอคำเขื่อนแก้ว   ณ   เดือน มีนาคม   2557          

        1.2.3    จำนวนนักเรียน
ที่มา  :  จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก    ทั้งหมด    5  โรงเรียน

           1.2.4 จำนวนครู- อาจารย์ ที่มา: จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ทั้งหมด 5 โรงเรียน

1.3.สภาพทางเศรษฐกิจ
          1.3.1 อาชีพ
                 - อาชีพหลักของประชาชน
                   1) ทำนา                               จำนวน      2,547   ครัวเรือน
                   2) ทำไร่                                จำนวน         150   ครัวเรือน
                   3) รับจ้าง                              จำนวน         150   ครัวเรือน
                   4) ค้าขาย                             จำนวน         345   ครัวเรือน
                -  พื้นที่ทำการเกษตรและพืชที่สำคัญ  ได้แก่
                   1) ข้าว                                  จำนวน   17,154  ไร่
                   2) มันสำปะหลัง , ปอ,แตงโม   จำนวน      510   ไร่
               -  ด้านปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่
                  1) สุกร                                   จำนวน        18  ราย
                  2) โค                                     จำนวน        34  ราย
                  3) กระบือ                               จำนวน        72  ราย
               -  การพาณิชย์
                 1) ธนาคาร                              จำนวน         1  แห่ง
                 2) ร้านค้า                                จำนวน       45  แห่ง
                 3) โรงแรม                               จำนวน         1  แห่ง
                 4) รีสอร์ท                                จำนวน         4  แห่ง
                 5) ร้านอาหาร                           จำนวน         2  แห่ง
                 6) สถานีบริการน้ำมัน                จำนวน         4  แห่ง
                 7) โรงงาน                               จำนวน         1  แห่ง
        1.3.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                - ปั๊มน้ำมัน และก๊าซ                  จำนวน         4  แห่ง
                - โรงงานอุตสาหกรรม               จำนวน         1  แห่ง
                - โรงแรม                                 จำนวน         1  แห่ง
                - ธนาคาร                                 จำนวน         1  แห่ง

1.4  สภาพทางสังคม
         1.4.1  การศึกษา
               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     จำนวน     2    แห่ง
               - โรงเรียนประถมศึกษา                 จำนวน      5    แห่ง
               - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน    15   แห่ง
         1.4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                - วัด                                           จำนวน     11  แห่ง

1.5  สาธารณสุข
               - สถานีอนามัย                               - ไม่มี

1.6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                           - สถานีตำรวจชุมชนตำบล       - ไม่มี

1.7  การบริการพื้นฐาน 
          1.7.1 การคมนาคม 
                -  ถนนลาดยาง                             จำนวน    4     สาย
                -  ถนนคอนกรีต                            จำนวน 188    สาย
                -  ถนนลูกรัง                                 จำนวน   72    สาย
                -  ถนนดิน                                    จำนวน   54    สาย
                -  ถนนหินคลุก                             จำนวน   78     สาย
         1.7.2  การโทรคมนาคม
                - สถานีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน   10   แห่ง
         1.7.3  การไฟฟ้า
               - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า          จำนวน   2,658  ครัวเรือน  ซึ่งใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน
         1.7.4  แหล่งน้ำที่สร้าง
               - บ่อน้ำดื่ม                                   จำนวน   669  แห่ง
               - บ่อบาดาล                                 จำนวน    68   แห่ง

1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ
       1.8.1   แหล่งน้ำธรรมชาติ
               -  ลำน้ำ ,ลำห้วย                          จำนวน       1    แห่ง
               -  บึงหนองและอื่น ๆ                     จำนวน     21    แห่ง
       1.8.2   ลักษณะดิน พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย

1.9  ข้อมูลอื่น ๆ
       1.9.1  มวลชนจัดตั้ง
               - ลูกเสือชาวบ้าน                                           จำนวน   75    กลุ่ม
               - สมาชิกกลุ่มอาชีพ                                       จำนวน    4     กลุ่ม
               - สมาชิกกลุ่มร้านค้าชุมชน                              จำนวน   13    กลุ่ม
               - สมาชิกกลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์                   จำนวน   15    กลุ่ม
               - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จำนวน 166    คน
               - สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์                                  จำนวน   15   กลุ่ม


2.    โครงสร้างและกระบวนการบริหาร
2.1   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
       1.  สำนักงานปลัด
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล    ให้เป็นไปตามนโยบาย   แนวทาง   และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล    และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย    ส่วนราชการภายในเป็น     6   งาน   ประกอบด้วย
      1.1  งานบริหารทั่วไป
             - งานสารบรรณ
             - งานบริหารงานบุคคล
             - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
             - งานตรวจสอบภายใน
             - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
      1.2  งานนโยบายและแผน
             - งานนโยบายและแผน
            -  งานวิชาการ
            - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
            - งานงบประมาณ
      1.3  งานกฎหมายและคดี
           - งานกฎหมายและคดี
           - งานร้องเรียน  ร้องทุกข์  และอุธรณ์
           - งานข้อบัญญัติและระเบียบของ  อบต.
      1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานอำนวยการ
           - งานป้องกันสาธารณภัย
           - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
      1.5  งานกิจการสภา   อบต.
           - งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภา   อบต.
           - งานการประชุมสภา  อบต.
           - งานอำนวยการและประสานงาน
       1.6 งานเทศกิจ
           - งานเทศกิจ
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
           - งานรักษาความสะอาด
           - งานควบคุมและการบริการประชาชน
       1.7 บุคลากรสำนักงานปลัด    
             ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน   24  คน     ดังนี้
          - นักบริหารงาน   อบต.                                  จำนวน    1  คน
          - นักบริหารงานทั่วไป                                    จำนวน    1  คน
          - บุคลากร                                                    จำนวน    1  คน
          - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                           จำนวน    1  คน 
          - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน    1  คน
          - ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ                                จำนวน    1  คน
          - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                        จำนวน    1  คน
          - นักการภารโรง                                            จำนวน    1  คน
          - พนักงานขับรถยนต์                                     จำนวน    6  คน
          - คนงานทั่วไป                                              จำนวน    3  คน
          - คนงานประจำรถขยะ                                    จำนวน    5  คน
          - พนักงานดับเพลิง                                        จำนวน    2  คน

2. กองคลัง
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการจ่าย    การรับ   การนำส่งเงิน   การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน    การตรวจใบสำคัญ   ฎีกา   งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง   ค่าตอบแทน   เงินบำเหน็จ   บำนาญเงินอื่น  ๆ   งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินต่าง  ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท    ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  ๆ   การควบคุมการเบิกจ่าย    งานทำงานงบทดลองประจำเดือน    ประจำปี   งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล   และงานอื่น  ๆ    ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   4   งาน    ประกอบด้วย 
          2.1  งานการเงิน
               -  งานรับเงิน    เบิกจ่ายเงิน
                - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                - งานเก็บรักษาเงิน
          2.2  งานบัญชี
               - งานการบัญชี
               - งานทะเบียนควบคมการเบิกจ่ายเงิน
              -  งานงบการเงิน    และงบทดลอง
              - งานแสดงฐานะการเงิน
         2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
              - งานภาษีอากร   ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
              - งานพัฒนารายได้
              - งานควบคุมกิจการค้า  และค่าปรับ
              - งานทะเบียนควบคุม   และเร่งรัดรายได้
         2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
              - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
              - งานพัสดุ
              - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ    ครุภัณฑ์
          2.5 บุคลากรกองคลัง      มี                      จำนวน      5     คน    ดังนี้
              - นักวิชาการคลัง                                 จำนวน     1      คน
              - เจ้าพนักงานพัสดุ                              จำนวน     1      คน
               -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้             จำนวน     1      คน   
               -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                         จำนวน     1      คน
               -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        จำนวน     1      คน
 
   3. กองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ   ออกแบบ   การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการ   จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ   การก่อสร้าง    งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง    การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง    การควบคุมการปฏิบัติเครื่องจักรกล    การควบคุม   การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ    งานเกี่ยวกับแผนงาน   ควบคุม    เก็บรักษา การเบิกจ่าย   วัสดุ   อุปกรณ์   อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   5   งาน  ประกอบด้วย
         3.1  งานก่อสร้าง
             - งานก่อสร้างและบูรณะถนน  สะพาน   ทางระบายน้ำและโครงการก่อสร้าง พื้นฐานอื่น  ๆ
             - งานควบคุมงานก่อสร้างถนน  สะพาน  รางระบายน้ำและโครงการก่อสร้างพื้นฐานอื่น  ๆ
             - งานข้อมูลก่อสร้าง
        3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร
             - งานประเมินราคา
             - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
             - งานออกแบบและบริการข้อมูล
        3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
             -  งานประสานกิจการประปา
             - งานไฟฟ้าสาธารณะ
             - งานระบายน้ำ
        3.4  งานผังเมือง
             - งานสำรวจและแผนที่
             - งานวางผังพัฒนาเมือง
             - งานควบคุมทางผังเมือง
        3.5  บุคลากรกองช่าง               มีจำนวน     2    คน    ดังนี้
             - ผู้อำนวยการกองช่าง           จำนวน     1    คน
             - ผู้ช่วยช่างโยธา                   จำนวน     1    คน

4.  ส่วนการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม
            มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา     ศาสนา  และวัฒนธรรม   บำรุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี    ภูมิปัญญาท้องถิ่น    และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   รวมทั้งการจัดการศึกษา   ส่งเสริมการกีฬา   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผู้สูงอายุ      ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้การสงเคราะห์   รวมทั้งการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ    และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   และได้รับมอบหมาย    โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   5   งาน   ประกอบด้วย
     4.1  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
             - งานข้อมูล
             - งานประสานกิจกรรม
             - งานส่งเสริมการศึกษา
     4.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
             - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
             - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             - งานติดตามและประเมินผล
      4.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
             - งานศูนย์เยาวชน
             - งานการกีฬา
             - งานฝึกอบรมพัฒนาการ
             - งานศูนย์วัฒนธรรม
        4.4  งานสังคมสงเคราะห์
            - งานสงเคราะห์เด็ก   สตรี   คนชราและผู้พิการ
            - งานส่งเสริมสุขภาพ
            - งานข้อมูล
       4.5  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
            - งานฝึกอบรมอาชีพ
            - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
            - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
       4.6  บุคคลากรส่วนการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม      มีจำนวน    7    คน   ดังนี้
           - นักวิชาการศึกษา                             จำนวน       1    คน
           - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                 จำนวน       1    คน
           - ครูผู้ดูแลเด็ก                                   จำนวน       2    คน
           - ผู้ดูแลเด็ก                                       จำนวน       3    คน

5.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
           มีหน้าที่และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์    ส่งเสริมด้านปศุสัตว์   ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร     ประสานงานหน่วยงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร    เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตร    และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    และได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   2   งาน   ประกอบด้วย
        5.1   งานส่งเสริมการเกษตร
              - งานวิชาการเกษตร
              - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
              - งานส่งเสริมการเกษตร
        5.2   งานส่งเสริมปศุสัตว์
              - งานข้อมูลวิชาการ
              - งานบำบัดน้ำเสีย
              - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
        5.3  บุคลากรส่วนส่งเสริมการเกษตร      มีจำนวน    -    คน          

6.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
             มีหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพ   ควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณะสุข    การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    รักษาความสะอาดของถนน    ทางน้ำ    และที่ดินสาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    การจัดการสิ่งแวดล้อม   สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม   โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   3    งาน   ประกอบด้วย 
          6.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
               - งานสุขาภิบาลทั่วไป
               - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
               - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          6.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
               - งานอนามัยชุมชน
               - งานป้องกันยาเสพติด
               - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
          6.3  งานรักษาความสะอาด
               - งานรักษาความสะอาด
               - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
               - งานส่งเสริมและเผยแพร่
          6.4  บุคลากรส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีจำนวน     2      คน     ดังนี้
               - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  มีจำนวน     1      คน
               - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน       1      คน      


  2.2   ระดับการศึกษาของบุคลากร 
               -  ประถมศึกษา                   จำนวน    8   คน
               -  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จำนวน  12   คน  
               -  ปริญญาตรี                       จำนวน  11   คน
               -  สูงกว่าปริญญาตรี             จำนวน   8    คน

  2.3   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  ประจำปีงบประมาณ   2557                          จำนวน  29,234,767.82 บาท    แยกเป็น
               -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บ       จำนวน   1,184,434.47   บาท
               -  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้            จำนวน  16,869,024.35  บาท
               -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                 จำนวน  11,181,309       บาท

  2.4   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่   
               -  มีพื้นที่ทำการเกษตรและสามารถทำการเกษตรได้ผลดี
               -  บางพื้นที่มีความสะดวกในการติดต่อชุมชน                  
               -  ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็ว
               -  ประชาชนมีส่วนร่วมและตื่นตัวทางการเมืองการปกครอง

  2.5  รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

  2.6   รายชื่อพนักงานส่วนตำบล     และพนักงานจ้าง