[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
นโยบายการบริหารทรัพยากร  
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.ลุมพุก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566