[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
งานจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองหาบแห หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง NEW

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 10 บ้านแหล่งแป้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสวนสุขภาพ โนนหนองแฝก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเขื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านดอนเขือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแหล่งแป้น รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ยส ถ 70-321 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่8 บ้านดอนเขื่อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างทางดินถมพื้นทางลงหินคลุก หมู่15 บ้านเหล่าฝ้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงดินถม หมู่ 5 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเจาะจง 
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดอนเขือง โดยวิธีเจาะจง 
..........................................................................................................

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย โดยวิธีเจาะจง
..........................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 11 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเจาะจง 
..........................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล สายแจ้งสนิท ถึง บ้านหนองหาบแห 
..........................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างชั้นโครงการสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านแหล่งแป้น 
..........................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว ๒๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองแสง 
..........................................................................................................

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว ๑,๖๘๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่าฝ้าย 
..........................................................................................................

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง วางท่อ ๑,๖๘๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่าฝ้าย E-bidding  เอกสารประกวดราคา
..........................................................................................................

โครงการสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๖ ถึง  หมู่ที่ ๑๐  E-bidding  เอกสารประกวดราคา
..........................................................................................................

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคปซีล สายแจ้งสนิท ถึง บ้านหนองหาบแห ถึง บ้านเหล่าฝ้าย E-bidding  เอกสารประกวดราคา 
..........................................................................................................

โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย คสล หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย จำนวน 2 จุด โดยวิธีการ E-bidding
..........................................................................................................

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 คสล หมู่ 8 บ้านดอนเขื่อง โดยวิธีการ E-bidding
..........................................................................................................

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ที่สาธารณประโยชน์อ่างเก็บน้ำหนองเทา  ม.4  บ้านขี้เหล็ก 
..........................................................................................................

ปรับปรุงประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
..........................................................................................................

ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะหนองแฝก หมู่ 8 บ้านดอนเขือง
..........................................................................................................

ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  จำนวน  1  คัน  
..........................................................................................................

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย  
..........................................................................................................