[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  

ชื่อ : นายยุทธจักร จักรสาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : 0862523004
อีเมล์ : ัีyuttajak@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0862523004

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ถึงแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : 0834963662
อีเมล์ : ่jutamas@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0834963662

ชื่อ : นายสันติ สมจิตร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : 0943807379
อีเมล์ : santi@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0943807379

ชื่อ : นายสำราญ สุขแสน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : 0821275163
อีเมล์ : samrall@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0821275163

ชื่อ : นางกนกอร ไพฑูรย์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 0837291576
อีเมล์ : kanokaon@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0837291576

ชื่อ : นายพิทักษ์ มนต์ขลัง
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก : 0880480397
อีเมล์ : pitak@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0880480397

ชื่อ : นายศักดิ์ดา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : 0621129164
อีเมล์ : sakda@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0621129164

ชื่อ : นายบุญถิน พาลี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12
หน้าที่หลัก : 0897210377
อีเมล์ : boontin@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089721037

ชื่อ : นายธวัชชัย ไชยนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.13
หน้าที่หลัก : 0879074822
อีเมล์ : tawatchai@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 087907482

ชื่อ : นางพิมลพรรณ จักรสาร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : 0987609649
อีเมล์ : pimolpan@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0987609649

ชื่อ : นายปริญญา ไตรมณี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.14
หน้าที่หลัก : 0812037439
อีเมล์ : parinya@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081203743

ชื่อ : นายธนพล หนูอินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : 045791452
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045791452

ชื่อ : นายสมบูรณ์ สีสว่าง
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก : 0967640456
อีเมล์ : sumbrne@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0967640456

ชื่อ : นายไพวัลย์ คงสุข
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก : 0825905512
อีเมล์ : paiwany@http://lumpooklocal.go
เบอร์โทรศัพท์ : 0825905512

ชื่อ : นายสมจิตร จิวิสา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1
หน้าที่หลัก : 0804147827
อีเมล์ : somjit@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0804147827

ชื่อ : นายนิพล ยาวะโนภาส
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2
หน้าที่หลัก : 0881021450
อีเมล์ : nipon@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 088102145

ชื่อ : นายสำราญ นาคศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3
หน้าที่หลัก : 0649793158
อีเมล์ : samran@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 064979315

ชื่อ : นายชนะชัย หาญสมัคร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4
หน้าที่หลัก : 0815954058
อีเมล์ : chanachai@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081595405

ชื่อ : นายสุรพล ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5
หน้าที่หลัก : 0883465647
อีเมล์ : Surapon@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 088346564

ชื่อ : นายพันธ์ทอง พวงศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.6
หน้าที่หลัก : 0624233514
อีเมล์ : panthong@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 062423351
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก