[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนฯ  
 

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2566


มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2564