[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 

มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (4 ม.ค.66)

มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ[10 ม.ค.65]

มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ[1 ต.ค.63]