[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ITA2566  
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลุมพุก
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง

http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=layoutlumpook

 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=17&op=gdetail&gr  
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=po  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=planing

 
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mapp  
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mnurollumpook  
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.lumpooklocal.go.th/index.php

 
O8 Q&A

http://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=eservice

 
O9 Social Network

https://www.facebook.com/lumpook.sao

 
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Personal  
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=canon_bud

 
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=reporttrace12m

 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mann  
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=manual  
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=datastatservice  
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=reportsurvey01

 
O18  E-Service http://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=eservice  
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=planprpo  
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://lumpooklocal.go.th/index2.php?name=block&file=shownews1&op=show

 
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=sumupprpo  
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี   https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=reportprpo  
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Resoucepolicy  
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=processResoucepolicy  
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=principlemanaghr  
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=reportmdhr  
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mdappeal  
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mnuappeal  
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Complaintstatistics  
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Haveinterests  
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mnunogift  
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mnunogift  
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=mnunogift  
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Riskassessment  
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=processRiskassessment  
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Corruptionpreventionplan  
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=reportcontrol6m  
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=reportcontrol12m  
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Moraltransparent  
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Performance  
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Performance  
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Moraltransparent  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://lumpooklocal.go.th/index.php?name=page&file=page&op=Performance