[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
แผนการใช้จ่ายงบฯประจำปี  
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564