ชื่อ - นามสกุล :นายสำราญ นาคศรี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3
หน้าที่หลัก :0649793158
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :064979315
Email :samran@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา