[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายงานติดตามใช้งบ(6เดือน)  
 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565 (เม.ย.-ก.ย.65)

รายงานการจ่ายงบประมาณประจำปี  ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน