[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
โครงสร้างหน่วยงาน  
 

ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต.ลุมพุก(แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก