[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 

สถิติการให้บริการประชาชน

ข้อมูลสถิติการมาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลสถิติการมาติดต่อการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564