[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
การประเมินความเสี่ยงทุจริต  
 

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565