[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน  
 

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ข้อมูลสถิติการมาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติการมาติดต่อการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน