[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายวีรภัทร หลักด่าน
หัวหน้าสำนักปลัด
0933267165
Click ดูประวัติ
นายวีรวัฒน์ สายยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0989437659
Click ดูประวัติ
นางทัศน์พร สมจิตร
นักทรัพยากรบุคลคลชำนาญการ
0985848313
Click ดูประวัติ
นายยุทธจักร จักรสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
0862523004
Click ดูประวัติ
นางวัชรา พุทธเสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0902693080
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ ถึงแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0834963662
Click ดูประวัติ
นายสันติ สมจิตร
พนักงานขับรถ
0943807379
Click ดูประวัติ
นายสำราญ สุขแสน
พนักงานขับรถ
0821275163
Click ดูประวัติ
นางสุปราณี จำปาเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0828703471
Click ดูประวัติ
นางกนกอร ไพฑูรย์
คนงานทั่วไป
0837291576
Click ดูประวัติ
นายธนพล หนูอินทร์
พนักงานขับรถ
045791452
Click ดูประวัติ
นายอิททิพงษ์ แก้วศิริ
พนักงานขับรถยนต์
092-5911800
Click ดูประวัติ
นายพิทักษ์ มนต์ขลัง
พนักงานดับเพลิง
0880480397
Click ดูประวัติ
นายนิมิตร กาญจนสุนทร
พนักงานดับเพลิง
0810750197
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์พิลา สงเปือย
คนงานทั่วไป
0949562539
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ดา หนูอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
0621129164
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก